SÖZLER

 

Birinci Söz: Besmelenin anlam ve önemi. Çeşitli varlıkların dilinde besmele. Allah'ın adını anmak ve Onun adıyla hareket etmek neler kazandırır? Sayfa: 3

 

İkinci Söz: İnananların ve inkâr edenlerin bakış açıları arasında bir karşılaştırma. Cennet hayatını insan bu dünyada yaşamaya başlayabilir mi? Sayfa: 4

 

Üçüncü Söz: Allah'a kulluk görevlerini yerine getiren ve getirmeyenler arasında bir karşılaştırma. Tevekkülün tanımı ve kazandırdıkları. Sayfa: 5

 

Dördüncü Söz: Namaz kılan ve kılmayanların kazanç ve kayıpları arasında bir karşılaştırma. Bir saatlik ibadetle günün yirmi dört saatini ibadet haline getirmenin yolu. Sayfa: 6

 

Beşinci Söz: Dünya işleri namaza engel olabilir mi? Rızk için çalışmak ne zaman ibadet olur, ne zaman ibadete engel teşkil eder? Sayfa: 7

 

Altıncı Söz: "Allah, inananlardan, mallarını ve canlarını, Cennet karşılığında satın almıştır" mealindeki âyetin bir açıklaması. Yetenek ve organlarımızın Allah için nasıl kullanılabileceğine dair pratik örnekler. Sayfa: 8

 

Yedinci Söz: Namaz kılmaya ve büyük günahlardan kaçınmaya dair. Sabır, tevekkül, şükür, kanaat nedir? Allah'tan korkmak nasıl olur? Sayfa: 10

 

Sekizinci Söz: "Fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil" mealindeki âyetin bir açıklaması. İnananların ve inanmayanların dünya hayatındaki kazanç ve kayıplarına dair bir karşılaştırma. Sayfa: 12

 

Dokuzuncu Söz: Namaz niçin günde beş vakit kılınır? Her vaktin ayrı ayrı açıklaması. Sayfa: 15

1. Nükte: Namazın anlamı. Namaz tesbihatındaki sözlerin namazla ilişkisi Sayfa: 15

2. Nükte: İbadetin anlamı. Namaz içindeki sözlerin ve hareketlerin dile getirdiği mânâlar Sayfa: 15

3. Nükte: Bütün ibadetlerin özeti olarak namaz Sayfa: 16

4. Nükte: İnsanın, dünyanın ve kâinatın ömründe, beş namaz vaktinin karşılıkları ve bu vakitler arasındaki ilişkiler Sayfa: 16

5. Nükte: Herbiri insan ve kâinat ömründe belirli devrelere işaret eden vakitlerde namaz kılan bir kul, bu hareketiyle hangi mânâları dile getirir? Sayfa: 16

 

Onuncu Söz: Öldükten sonra dirilme, âhiret âlemi, Cennet ve Cehennem. İçinde yaşadığımız dünyada, âhiretin varlığını gösteren deliller. Sayfa: 19

GİRİŞ Bölümünde temsilî bir hikâye yer alır ve bunu izleyen "Suret"ler ile bir sonraki bölümün "Hakikat"leri, bu temsildeki önemli unsurları açıklar. Sayfa: 19

1. Suret: Dünyada eseri görünen bir egemenliğin, başka bir dünyadaki ödül ve cezaya işareti. Sayfa: 20

2. Suret: Egemenlik sahibinin ikram arzusunun ödüllendirmeye, adaletinin ise zalimleri cezalandırmaya işareti ve "Mahkeme-i Kübrâ"ya delil teşkil edişi. Sayfa: 20

3. Suret: Varlıklarda görünen hikmet ve düzenin adalete, adaletin ise "Mahkeme-i Kübrâ"ya işareti. Sayfa: 20

4. Suret: Dünyada sergilenen eserlerin ortaya koyduğu cömertlik ve güzelliğin, daha geniş ve devamlı bir sergiye işareti. Sayfa: 20

5. Suret: Her yerde eseri görünen bir şefkatin başka bir âleme işareti. Özellikle, Âhirzaman Peygamberinin bu konudaki duaları ve Allah'ın ona karşı olan şefkat ve sevgisi. Sayfa: 21

6. Suret: Dünyanın her yanında görülen sürekli faaliyet ve değişikliklerin bir başka âleme işareti. Sayfa: 21

7. Suret: İnsan hafızası ile Levh-i Mahfuz arasındaki ilişki. Dünyada olup bitenlerin kayda geçirilişi ve "Mahkeme-i Kübrâ"ya işareti. Sayfa: 22

8. Suret: Temsildeki Padişahtan gelen mesajda bir ödül ve ceza yerine dair vaadler ve bu vaadlere inanmayı gerektiren nedenler. Sayfa: 22

9. Suret: Temsildeki Padişahla teması bulunan bazı önemli kişilerin, Sekizinci Surette geçen vaadleri doğrulayan haberleri. Sayfa: 22

10. Suret: Temsildeki ülkede herşeyin sürekli olarak yıkılıp yerine yenisinin yapılmakta oluşunun, bâki bir âleme işareti. Sayfa: 22

11. Suret: Ortalıktaki faaliyetlerde eseri görünen hikmet, merhamet ve adaletin başka bir âleme işareti. Sayfa: 23

12. Suret: Temsildeki Padişahın ordusundaki en yüksek rütbeli subaylara verilen görev ve donanımların ebedî bir âleme işareti. Padişahın en yüksek rütbeli yaverinin ondan getirdiği mesaj. Sayfa: 23

Mukaddime: Sayfa: 25

1. İşaret:  Birinci bölümdeki hikâyede yer alan kahramanların açıklaması. Kâinatın, mutlak egemenlik sahibi bir Yaratıcıya işareti Sayfa: 25

2. İşaret:  Temsilde en yüksek rütbeli yaver olarak işaret edilen Âhirzaman Peygamberinin görevleri ve doğruluğunun delilleri. Sayfa: 26

3. İşaret: Temsilde yüksek rütbeli subaylar olarak işaret edilen insanların önemi ve âhiretin varlığına işareti. Sayfa: 26

1. Hakikat: Malikiyet ve egemenlik hakikatlerinin ve İlâhî isimlerden Rab isminin âhirete işareti. Sayfa: 27

2. Hakikat: Kerem, rahmet, izzet ve celâl hakikatleri ile Kerîm ve Rahîm isimlerinin âhirete işareti. Sayfa: 27

3. Hakikat: Hikmet ve adaletin dünyadaki delilleri ve Hakîm ve Âdil isimlerinin âhirete işareti. Sayfa: 28

4. Hakikat: Dünyada eserleri görünen cömertlik ve güzellik hakikatleri ile Cevad ve Cemîl isimlerinin âhirete işareti. Sayfa: 29

5. Hakikat: Canlılar dünyasında eserlerini gösteren şefkat hakikatinin, Hz. Muhammed'in (a.s.m.) ve Mücîb ve Rahîm isimlerinin âhirete işareti. Sayfa: 30

6. Hakikat: Dünyada sürüp giden ve sürekli olarak değişen faaliyetlerin ortaya koyduğu haşmet ve sürekliliğin ve Celîl ve Bâkî isimlerinin âhirete işareti. Sayfa: 32

7. Hakikat: Tohum, çekirdek ve hafıza gibi varlıkların ortaya koyduğu bir "saklama ve koruma" fiilinin ve Hafîz ve Rakîb isimlerinin âhirete işareti. Sayfa: 34

8. Hakikat: Bir büyük ödül ve ceza gününe dair Kâinat Yaratıcısının peygamberlerle bildirdiği vaadlerin ve Cemîl ve Celîl isimlerinin âhirete işareti. Sayfa: 35

9. Hakikat: Canlılar dünyasında, özellikle kış ve bahar mevsimlerinde görünen "öldürme" ve "diriltme" fiillerinin ve Muhyî ve Mümît isimlerinin âhirete işareti. Sayfa: 35

10. Hakikat: Varlıkların ve olayların, herşeyi kuşatan bir hikmet, inayet, rahmet ve adalete; bu hakikatlerin ve Hakîm, Kerîm, Âdil ve Rahîm isimlerinin âhirete işareti. Sayfa: 37

11. Hakikat: İnsanın yaratılış, yetenek ve görevlerinin ve Hak isminin âhirete işareti. Sayfa: 39

12. Hakikat: Peygamberimizin, Kur'ân'ın ve Bismillâhirrahmânirrahîm'in âhirete işareti. Sayfa: 39

Hatime: "Hepinizin yaratılması ve diriltilmesi, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir" meâlindeki âyetin açıklaması. Sayfa: 40

Zeyiller: Onuncu Sözle (Haşir Konusuyla) İlgili Risale-i Nur'dan Değişik Parçalar: Sayfa: 43

Zeylin 1. Parçası: Dokuzuncu Şua Sayfa: 43

Zeylin 2. Parçası: 30. Lem'anın 5. Nüktesinin 4. Remzi Sayfa: 43

Zeylin 3. Parçası: İkinci Şuanın Hatimesinin Haşiyesi Sayfa: 43

Zeylin 4. Parçası: 25. Sözün 2. Şulesinin 8. Meziyet-i Cezaleti Sayfa: 43

Zeylin 5. Parçası: 26. Lem'anın 5. Ricasından Bir bölüm Sayfa: 43

 

On Birinci Söz: Namazın dile getirdiği anlamlar. Duygu ve yeteneklerin yaratılış amaçları. İnsan hayatının dokuz gayesi. Sayfa: 44

 

On İkinci Söz: Kur'ân ile din dışı felsefe arasında bir karşılaştırma ve Kur'ân'ın bütün kelâmlar üzerindeki yeri. Sayfa: 49

1. Esas: Kur'ân ve felsefenin evrene bakış açıları. "Mânâ-yı ismî" ve "mânâ-yı harfî" kavramlarının açıklaması. Sayfa: 49

2. Esas: Kur'ân ve felsefenin, bireylerin hayatı üzerindeki etkileri. Sayfa: 50

3. Esas: Kur'ân ve felsefenin toplum hayatı üzerindeki etkileri. Sayfa: 50

4. Esas: Vahiy ve ilhamın tanım ve karşılaştırması. "Ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa, Rabbinin kelimelerini yazmakla bitiremezdi" meâlindeki âyetin bir açıklaması Sayfa: 50

 

On Üçüncü Söz: Kur'ân, alışılagelmiş olaylardaki olağanüstülüğü nasıl ortaya çıkarıyor? Kur'ân'ın üslûbundan zevk almanın yolları. Sayfa: 52

İkinci Makam: Kabir, gençlik, tutuklular ve kan dâvâsı ile ilgili bazı parçalar. Sayfa: 55

Hüve Nüktesi: Hava zerrelerindeki İlâhî ilim, irade ve kudret tecellîsi. Sayfa: 61

 

On Dördüncü Söz: Anlaşılmasında güçlük çekilen bazı âyet ve hadisler: Yer ve göklerin altı günde yaratılışı; yaş ve kuru herşeyin bir kitapta yazılmış olması; kırk bin başlı melek; Allah'ın birtek emirle herşeyi yaratması. Sayfa: 62

Hatime: Dünya hayatı ve ölüm. Sayfa: 65

On Dördüncü Sözün Zeyli: Deprem: İlâhî bir takdir olarak sebep ve sonuçları. Felâketlerdeki hikmetler. Tabiat kanunları ve İlâhî irade. Sayfa: 66

 

On Beşinci Söz: Uzaydaki canlılar, melekler, cin ve şeytanlar. "Dünya semâsını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için taş yaptık" meâlindeki âyetin açıklaması. Sayfa: 69

1. Basamak: Meleklerin varlığı ve yaratılış sebebi. Sayfa: 69

2. Basamak: Gökten yere inenler ve yerden göğe çıkanlar. Sayfa: 69

3. Basamak: İnsanın önemi ve yeryüzünün gökler kadar değer kazanmasının nedeni. Sayfa: 69

4. Basamak: Melekler ve şeytanlar arasındaki çarpışmalar. Sayfa: 70

5. Basamak: Şeytanların melekler tarafından taşlanması. Sayfa: 70

6. Basamak: Şeytanların taşlanmasında İlâhî egemenliğin haşmetine işaret eden yönler. Sayfa: 71

7. Basamak: Şeytanların taşlanmasındaki üç mânâ. Sayfa: 71

 

On Altıncı Söz: "Birşeyin olmasını dilediği zaman, Onun işi sadece 'Ol' demektir; o da oluverir" meâlindeki âyetin açıklaması. Sayfa: 72

1. Şua: Allah'ın her yerde birden hazır bulunması ve herşeye herşeyden yakın bulunması; vahidiyet ve ehadiyet. Sayfa: 72

2. Şua: Varlıkların yaratılışındaki san'at, kudret ve kolaylık. Sayfa: 73

3. Şua: Herşey Ondan sonsuz derecede uzak iken, Allah'ın herşeye sonsuz derecede yakın olması. Sayfa: 74

4. Şua: Namazda ve hacda Allah'ın huzuruna çıkmak. Sayfa: 75

Küçük Bir Zeyl: Tabiat kanunlarının işleyişinde İlâhî iradenin tecellîsi. Yağmur ve rızık. Sayfa: 76

 

On Yedinci Söz: Dünyadaki ölüm ve ayrılıklar, herşeyi kuşatan bir rahmetle nasıl açıklanabilir? Sayfa: 77

2. Makam: Tevekküle dair bir nazım. Sayfa: 78

Siyah dutun bir meyvesi: Ölüm ve âhirete Kur'ân'ın ışığında bakış. Sayfa: 79

Kalbe Farisî olarak tahattur eden bir münacat: Dünyanın faniliğine dair bir nazım: önce gafletle bakış ve yakınma, sonra tevekkülle sükûna eriş. Sayfa: 80

1. Levha: Gaflet ehlinin dünyaya bakışı. Sayfa: 84

2. Levha: Hidayet ehlinin dünyaya bakışı. Sayfa: 85

Barla Yaylası, çam, katran, ardıç, karakavağın bir meyvesi: Farsça bir tefekkürname ve açıklaması. Sayfa: 86

 

On Sekizinci Söz: Sayfa: 89

1. Nokta: Başarılarda insan nefsinin payı; gurur ve şükür. Sayfa: 89

2. Nokta: Çirkin görünen varlık ve olaylardaki güzellikler. Sayfa: 89

3. Nokta: Kâinattaki san'at eserlerinin seyircisi olarak insan; ve insanlık içinde Hz. Muhammed'in (a.s.m.) yeri Sayfa: 90

Firkatli ve gurbetli bir esarette, fecir vaktinde ağlayan bir kalbin ağlayan ağlamalarıdır: Seher vaktinde tevbeye dair bir manzume. Sayfa: 91

 

On Dokuzuncu Söz: Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliği. Sayfa: 91

1. Reşha: Rabbimizi bize anlatan üç büyük tanıtıcıdan biri olarak Hz. Muhammed (a.s.m.). Sayfa: 91

2. Reşha: Semavî kitapların verdiği haberler, irhasat ve mucizeler, ahlâk ve takvâsının ışığı altında Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliği. Sayfa: 91

3. Reşha: Bütün varlıklara hitap veden ve kâinatın yaratılış sırrını açıklayan bir hatip olarak Hz. Muhammed (a.s.m.). Sayfa: 92

4. Reşha: Onun yaydığı ışıkla evrenin aldığı yeni şekil. Sayfa: 92

5. Reşha: Onun yaydığı ışıkla varlıkların kazandığı değer. Sayfa: 92

6. Reşha: Kulluk ve elçilik yönleriyle Hz. Muhammed (a.s.m.). Sayfa: 92

7. Reşha: Onun akıl, kalb, ruh ve nefisler üzerindeki etkisi. Sayfa: 92

8. Reşha: Onun kötü âdet ve gelenekleri kaldırıp güzel ahlâkı yerleştirmekteki benzersiz başarısı. Sayfa: 93

9. Reşha: Onun görev başındaki cesareti. Sayfa: 93

10. Reşha: Kıyamet ve âhiret gibi, gelecekteki çok önemli olaylara dair verdiği haberler. Sayfa: 93

11. Reşha: Onun Kâinat Yaratıcısından getirdiği haberlerin doğruluğu ve önemi. Sayfa: 93

12. Reşha: Onun, insanlığın en önemli ihtiyacı için ettiği dualar. Sayfa: 93

13. Reşha: Onun, ebedî bir mutluluk ve Cennet için ettiği duaların kabulündeki kesinlik. Sayfa: 94

14. Reşha: Kur'ân'ın tanımı; Kur'ân'daki tekrarların hikmeti; Kur'ân ile felsefenin varlıklara bakışındaki fark. Sayfa: 95

 

Yirminci Söz: Kur'ân ile ilgili bazı sorulara cevaplar ve Kur'ân'ın mucizelerinden bazı örnekler. Sayfa: 97

Birinci Makam Kur'ân ile ilgili bazı itiraz ve vesveselere cevaplar. Sayfa: 97

1. Nükte: Küçük ve önemsiz görünen olaylarda büyük ve kapsamlı yasalara Kur'ân nasıl işaret ediyor? Meleklerin Âdem'e secdesi. Sayfa: 97

2. Nükte: İsrailoğullarının ineği kesmesine dair kıssadaki dersler. Sayfa: 98

3. Nükte: Taşlar hakkındaki âyetin verdiği dersler. Sayfa: 98

 

İkinci Makam: Peygamber mucizeleri hakkındaki âyetlerde geleceğe ve teknolojik gelişmelere dair işaretler. Sayfa: 101

Mukaddime: Tabiat kanunlarına uymak suretiyle, peygamber mucizelerine teknoloji yoluyla yaklaşabileceğine dair örnekler. Sayfa: 101

Bir nükte-i mühimme ve bir sırr-ı ehem: Bilim branşları ile İlâhî isimler arasındaki ilişki. Sayfa: 106

İki mühim suale karşı iki mühim cevap: Teknolojik gelişmelerin haberleri Kur'ân'da nicin açık bir şekilde yer almıyor? Kur'ân niçin kâfirleri de tasdike mecbur bırakacak bir şekilde bu haberleri vermiyor? Sayfa: 107

 

Yirmi Birinci Söz Sayfa: 109

Birinci Makam: "Hergün beş vakit namaz usanç veriyor" şeklindeki bir itiraza cevap. Sayfa: 109

1. İkaz: Usanca yol açan bir aldanma: "tevehhüm-ü ebediyet." Sayfa: 109

2. İkaz: Kalbin günlük ihtiyaçlarını karşılamakta namazın rolü. Sayfa: 109

3. İkaz: Sabır nereye ve nasıl harcanmalı? Üç çeşit sabır. Sayfa: 110

4. İkaz: Kulluk görevlerine verilen ücretle dünyaya ait işlerin ücreti arasında bir karşılaştırma. Sayfa: 110

5. İkaz: İnsanı oyalayarak kulluk görevlerinden uzaklaştıran nedenler. Dünya işleri nasıl ibadete çevrilir? Sayfa: 110

İkinci Makam: Vesvese: tanımı ve kurtuluş çareleri. Sayfa: 112

1. Vecih: Vesvesenin yol açtığı telâş ve ümitsizlikten korunmanın çaresi. Sayfa: 112

2. Vecih: Mânâların insan hayalinde aldığı şekiller ve bunların vesvese ile ilişkisi. Sayfa: 112

3. Vecih: Kavramlar arasındaki çağrışımlar ve vesvese ile ilişkisi. Sayfa: 112

4. Vecih: Dindeki aşırılığın yol açtığı vesvese. Sayfa: 113

5. Vecih: İman ile ilgili konularda vesvese. Sayfa: 113

 

Yirmi İkinci Söz: Evrende Allah'ı tanıtan san'at eserleri; bunlardaki birlik tecellîlerini ve san'at inceliklerini çözmenin ve tahkikî bir imanı kazanmanın yolları. Sayfa: 115

Birinci Makam: Dünyada olup biten sıradan olayların ardındaki olağanüstülüklere dikkati çeken bir temsil. Sayfa: 115

1. Burhan: Ağaçların yaratılış ve yaşayışındaki olağanüstülük ve birlik tecellîsi. Sayfa: 115

2. Burhan: Tohumlardaki ve canlıların yaratılışındaki olağanüstülük ve birlik tecellîsi Sayfa: 115

3. Burhan: İnsan ve hayvanların yaratılış ve yaşayışındaki olağanüstülük ve birlik tecellîsi. Sayfa: 116

4. Burhan: Ağaçların çevre ile ilişkilerindeki olağanüstülük ve birlik tecellîsi. Sayfa: 116

5. Burhan: Ağacın sonucu olan meyve ile evrenin sonucu olan insanın, üzerlerindeki san'atla bir San'atkâra işareti. Sayfa: 116

6. Burhan: Bahar ve yaz mevsimindeki değişikliklerde görünen olağanüstülük ve birlik ve kudret tecellîsi. Sayfa: 117

7. Burhan: Varlıklar arasındaki yardımlaşma ve dayanışmada görünen olağanüstülük ve birlik tecellîsi. Sayfa: 117

8. Burhan: Bütün varlıkların yaratılış ve işleyişinde rol alan hava, su, ışık, toprak gibi unsurların yerine getirdiği görevlerdeki olağanüstülük ve birlik tecellîsi. Sayfa: 118

9. Burhan: Bütün eserlerin sahibi ve san'atkârı olarak birtek zatı tanımanın kolaylığı. Sayfa: 119

10. Burhan: Varlıkların gelip geçmesinde, onları değiştirenin değişmezliğini gösteren işaretler. Sayfa: 119

11. Burhan: Hz. Muhammed'in (a.s.m.) getirdiği haberlerin, evrendeki varlıklar tarafından doğrulanması. Sayfa: 119

12. Burhan: Kâinat Yaratıcısı hakkında Kur'ân'ın verdiği haberler. Sayfa: 120

İkinci Makam: Evrendeki varlıkların, Allah'ın varlık ve birliğine işaretleri. Sayfa: 121

1. Lem'a: Allah'ı bir olarak tanımakta hakikî ve zahirî tevhidin farkları. Evrendeki olayların sebeplere bağlanmasındaki hikmetler. Sayfa: 121

2. Lem'a: Hayat üzerinde, Allah'ın varlık ve birliğini gösteren damga. Birşeyden herşeyin, herşeyden birşeyin yapılması. Sayfa: 122

3. Lem'a: Canlılar üzerinde Allah'ın varlık ve birliğine işaret eden damgalar. Sayfa: 122

4. Lem'a: "Hayat verme" fiili üzerinde, Allah'ın varlık ve birliğini gösteren damgalar. Herbir zerrede Allah'ın varlık ve birliğine açılan üç pencere. Zerrelerdeki "ehadiyet" ve "samediyet" damgaları. Sayfa: 123

5. Lem'a: Allah'ın birliğine inanmanın kolaylığı. Sayfa: 125

6. Lem'a: Bahar mevsiminde Allah'ın varlık, birlik ve kudretini gösteren damgalar ve âhirete işaretler. Sayfa: 125

7. Lem'a: Varlıklar arasındaki yardımlaşmalarda Allah'ın varlık ve birliğini, hikmet ve rahmetini gösteren işaretler. Sayfa: 126

8. Lem'a: Varlıkların yaratılışında kullanılan temel unsurların birliğinde ve bir varlıkla bütün varlıklar arasındaki ilişkilerde Allah'ın varlık ve birliğine işaret eden deliller. Sayfa: 127

9. Lem'a: Türlerin yaratılışındaki benzerlik ve kolaylığın, Allah'ın varlık ve birliğine işareti. Sayfa: 127

10. Lem'a: Ölüm üzerindeki birlik ve devamlılık damgası. Eserden fiile, fiilden isim, sıfat ve zâta geçiş. Sayfa: 128

11. Lem'a: Allah'ın varlık ve birliğinin şahidi olarak Hz. Muhammed (a.s.m.). Sayfa: 128

12. Lem'a: Allah'ın varlık ve birliğinin şahidi olarak Kur'ân. Sayfa: 130

 

Yirmi Üçüncü Söz: İnsan ve iman ilişkileri; insanın kuvvetli ve zayıf yönleri ve tekâmül yolları. Sayfa: 132

Birinci Mebhas: İmanın güzellikleri ve insana kazandırdıkları. Sayfa: 132

1. Nokta: İnsanın, Yaratıcısına mensup olmakla kazandığı değer. İnsanın yaratılışında, iman ışığında okunan mânâlar. Sayfa: 132

2. Nokta: İman ışığı altında geçmiş ve geleceğe bakış. Sayfa: 132

3. Nokta: İman ve tevekkülün verdiği kuvvet. Tevekkülün tanımı. Sayfa: 133

4. Nokta: İnsanın yaratılışındaki tekâmül amacı; âcizlik ve güçsüzlüğünden aldığı kuvvet. Sayfa: 134

5. Nokta: Duanın gücü, anlamı, çeşitleri, cevaplandırılması ve kabulü. Sayfa: 134

İkinci Mebhas: İnsanın sonsuz yükseliş ve sonsuz alçalış sırları. "Ahsen-i takvim," "âlâ-yı illiyyîn," "esfel-i sâfilîn" kavramlarının açıklanması. Sayfa: 136

1. Nükte: İnsanın evrensel ihtiyaçları; iyilik ve kötülük yönündeki yeteneği; Allah'a kul olmakla kazandığı güç. "Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir" meâlindeki âyetin bir açıklaması. Sayfa: 136

2. Nükte: İnsanın dünyaya ve âhirete bakan yönleri; duygu ve yeteneklerinin ayrı ayrı kulluk görevleri. Sayfa: 137

3. Nükte: İnsan duygu ve yeteneklerini sadece dünya hayatına yöneltmekle ne kazanır, ne kaybeder? Dünya hayatından alınan lezzetlerin bir kulluk görevine dönüştürülmesi. Sayfa: 138

4. Nükte: İnsanın âcizliğiyle kazandığı güç; bütün varlıkların insana hizmetkâr olmasındaki sır. Sayfa: 140

5. Nükte: İnsanı, yaratılmışların en üst mertebesine çıkaran tefekkür ve kulluk görevlerinin iki yönü. Sayfa: 141

 

Yirmi Dördüncü Söz: "En güzel isimler (Esmâ-i Hüsnâ) Allah'ındır" meâlindeki âyetin hakikatlerine dair bazı açıklamalar. Sayfa: 143

1. Dal: Farklı varlıklarda ve varlık âleminin değişik mertebelerinde, farklı isimlerin tecellîsi. Sayfa: 143

2. Dal: İlâhî isimlerin tecellîsinde mertebeler: herşeyi kapsayan umumî tecellî; topluluklara yönelik tecellî; fertlere yönelik tecellî. Sayfa: 144

3. Dal: Kıyamet alâmetleri gibi bazı konularda yanlış anlaşılan hadislerin doğru bir şekilde anlaşılabilmesini sağlayan On İki Asıl. Sayfa: 147

1. Asıl: Kıyamet alâmetlerinin üstü kapalı bir şekilde bildirilmesinin nedeni. Sayfa: 147

2. Asıl: Dinî meselelerde delil gerektiren ve gerektirmeyen konular. Sayfa: 147

3. Asıl: Bazı hurafelerin İslâma girişi. Sayfa: 147

4. Asıl: Hadise dair yorumların hadisle karıştırılmasından doğan sonuçlar. Sayfa: 148

5. Asıl: Evliya ilhamının hadisle karıştırılmasından doğan sonuçlar. Sayfa: 148

6. Asıl: Hadisteki temsil ve kinayelerin, kelimelerin gerçek anlamlarıyla karıştırılmasından doğan sonuçlar. Sayfa: 148

7. Asıl: Hadisteki teşbih ve temsillerin, cahillerin eline düşmesiyle gerçek sanılması. "Yetmiş yılda Cehennemin dibine düşen taş" ve "öküz ile balık" hadisinin açıklaması. Sayfa: 148

8. Asıl: Kıyamet vaktinin ve bazı önemli kişilerin gizli bırakılmasının sebepleri. Mehdî, Süfyan, Deccal, Ye'cüc ve Me'cüce dair bazı açıklamalar. Sayfa: 148

9. Asıl: Dünyanın önemsizliğine ve bazı sûrelerin fazilet ve sevabına dair rivayetlerde mübalâğa olarak görülen hususların açıklaması. Sayfa: 150

10. Asıl: Bazı işlerin fazilet ve sevabına, yahut kötülüğüne dair rivayetlerde mübalâğa olarak görülen hususların açıklaması. Sayfa: 151

11. Asıl: Hadislerde, yorumlanmayı ve tabir edilmeyi gerektiren benzetmeler. Sayfa: 152

12. Asıl: Kur'ân ve felsefenin bakış açılarındaki farklılık ve bu farklılığın doğurduğu sonuçlar. Sayfa: 152

Dördüncü Dal: Bütün varlıkların Allah'a secde ettiğine dair âyetin açıklaması. Varlıkların kendilerine özgü ibadetleri. Sayfa: 153

Beşinci Dal: Sayfa: 156

1. Meyve: Sevginin varlık âlemindeki yeri; sevgi ve korkunun yöneltilmesi gereken hedefler. Allah korkusu nedir, nasıl olur? Sayfa: 156

2. Meyve: İbadetin sebebi; niyetin önemi; bütün varlıkların ibadetini kendi ibadeti olarak Allah'a sunmanın yolu. Sayfa: 157

3. Meyve: Sünnetin önemi ve Sünnete uymanın sonuçları. Sayfa: 159

4. Meyve: Dinden uzaklaşma konusunda Müslümanlar ile ecnebîler arasındaki fark. Sayfa: 159

5. Meyve: İnsanın çokluk ve birlik âlemlerine bakan yönleri. Sayfa: 159

 

Yirmi Beşinci Söz: Kur'ân'ın mucizeliğine dair. Sayfa: 160

Mukaddime: Kur'ân'ın üç ayrı tanımı. Sayfa: 161

Birinci Şule: Sayfa: 162

1. Şua: Kur'ân'ın mucize derecesindeki ifade üstünlüğü. Sayfa: 162

1. Suret: Kur'ân'ın meydan okuyuşuna karşılık, onun benzerini kimsenin getirememesi. Sayfa: 162

2. Suret: Sayfa: 163

1. Nokta: Kur'ân'ın kelime ve cümlelerindeki düzen ve birbiriyle ilişkileri. Sayfa: 163

2. Nokta: Kur'ân'ın mânâsındaki üstünlük. Sayfa: 164

3. Nokta: Kur'ân'ın üslûbundaki benzersizlik ve olağanüstülük. Sayfa: 165

4. Nokta: Kur'ân'ın lâfzındaki olağanüstülük; tekrar tekrar okunmasına rağmen usandırmaması. Sayfa: 167

5. Nokta: Kur'ân'ın, konuları açıklamasındaki olağanüstülük. Sayfa: 168

2. Şua: Kur'ân'ın kapsamlılığındaki olağanüstülük. Sayfa: 174

1. Lem'a: Kur'ân'ın lâfzındaki kapsamlılık; bir sözün pek çok anlamı içine alışı. Sayfa: 174

2. Lem'a: Kur'ân'ın mânâsındaki kapsamlılıkla birbirinden farklı pek çok topluluklara rehber oluşu. Sayfa: 176

3. Lem'a: Kur'ân'ın içerdiği bilimlerin kapsamlılığı. Sayfa: 176

4. Lem'a: Kur'ân'ın konuları ele alışındaki kapsamlılık. Sayfa: 177

5. Lem'a: Kur'ân'ın üslûp ve özlü ifadesindeki kapsamlılık. Sayfa: 178

1. Işık: Bir âyette bir sûreyi, bir sûrede Kur'ân'ı ve kâinatı toplayan kapsamlılık. Sayfa: 178

2. Işık: Herkesin her ihtiyacına cevap veren kapsamlılık. Sayfa: 178

3. Işık: Kur'ân'ın mucize derecesindeki özlülüğü. Sayfa: 178

4. Işık: Kur'ân'ın, cüz'î olaylarda kapsamlı kanunları dile getiren özlülüğü. Sayfa: 179

5. Işık: Kur'ân'ın gerek içerik, gerekse üslûp itibarıyla bütün üstünlükleri, hiçbir karışıklığa yol açmadan kendisinde toplayan kapsamlılığı. Sayfa: 180

3. Şua: Kur'ân'ın gaybdan verdiği haberler; her zaman gençliğini koruması ve herkese birden hitap etmesi. Sayfa: 181

1. Cilve: Kur'ân'ın gayba dair haberleri. Sayfa: 181

1. Şavk: Kur'ân'ın geçmişe dair haberleri. Sayfa: 181

2. Şavk: Kur'ân'ın geleceğe dair haberleri. Sayfa: 181

3. Şavk: Kur'ân'ın İlâhî hakikatlere, yaratılışa ve âhiret âlemine dair haberleri. Sayfa: 182

2. Cilve: Kur'ân'ın her çağda süregelen gençliği; hakikatlerinin ve kanunlarının eskimeyişi; Kur'ân medeniyeti ile beşer medeniyeti arasında bir karşılaştırma. Sayfa: 183

3. Cilve: Kur'ân'ın, her çağdaki insan tabakalarından herbirine aynı dersi ayrı ayrı vermesindeki olağanüstülük. Sayfa: 185

İkinci Şule: Sayfa: 187

1. Nur: Kur'ân'ın bütünlüğü. Sayfa: 187

2. Nur: Kur'ân'ın, âyetleri özetlerken ve İlâhî isimlere dikkat çekerken ortaya koyduğu olağanüstülük. Sayfa: 187

1. Meziyet-i Cezalet: Kur'ân'ın, dünya üzerindeki eser ve fiillerde İlâhî hakikatleri gösterişi. Sayfa: 188

2. Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın İlâhî san’at eserlerini tasvir ederek İlâhî isimlerle özetlemesi. Sayfa: 188

3. Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın İlâhî fiilleri ayrıntılandırması ve özetlemesi. Sayfa: 189

4. Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, yaratılmışlardaki düzeni, ardında İlâhî isimleri gösterecek bir şeffaflıkla ortaya koyması. Sayfa: 189

5. Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, cüz’î veya sıradan olaylardaki İlâhî hakikatleri göstermesi ve tefekküre ufuk açması. Sayfa: 190

6. Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın, varlık âleminde, çok geniş bir alanda cereyan eden olayları birlik içinde yahut kapsamlı bir kanun altında göstermesi. Sayfa: 190

7. Sırr-ı Belâgat: Kur’ân’ın, sebeplerin arkasında İlâhî tasarrufları ve İlâhî isimlerin tecellîlerini göstermesi. Sayfa: 191

8. Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, âhirete ait İlâhî fiilleri anlatırken, dünyada gözlenen fiillerle kalb ve zihinleri ikna etmesi. Sayfa: 192

9. Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın, cüz’î olaylarda, İlâhî isimler vasıtasıyla, kapsamlı hakikatleri göstermesi. Sayfa: 193

10. Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın, ümit ve korku arasındaki dengeyi korumasındaki olağanüstülük. Sayfa: 195

3. Nur: Kelâmın sahibi, muhatabı, amacı ve içeriği yönünde Kur’ân’ın üstünlüğü. Sayfa: 195

Üçüncü Şule: Sayfa: 198

1. Ziya: Kur’ân’ın , varlık âleminin hakikatlerine ve İlâhî fiil, isim ve sıfatlara dair ifadelerindeki düzen, âhenk ve olağanüstülük. Sayfa: 198

2. Ziya: Kur’ân ile felsefenin dünyaya bakış açısı. Sayfa: 199

3. Ziya: Kur’ân’dan ders alan ilim ve kalem sahiplerinin eserleriyle Kur’ân’ın karşılaştırması Sayfa: 200

Hatime: Kur’ân’ın ve Hz. Muhammed’in (a.s.m.) birbirlerine karşı mucize oluşları. Sayfa: 202

 

Yirmi Altıncı Söz: Kader Risalesi Sayfa: 204

1. Mebhas: Kader; cüz’î irade; hayır ve şerrin yaratılması; insanın sorumluluğu. Sayfa: 204

2. Mebhas: Kader ve cüz’î iradenin birbirine uyumuna dair Yedi Vecih. Sayfa: 205

Birincisi: Hikmet ve adalet açısından cüz’î irade. Sayfa: 205

İkincisi: Cüz’î iradenin varlığı. Sayfa: 205

Üçüncüsü: İlâhî ilim, kader ve cüz’î irade. Sayfa: 205

Dördüncüsü: İlim ve malûm (bilgi ve bilinen); ezeliyetin tanımı. Sayfa: 205

Beşincisi: Kader, sebep ve müsebbep konusunda Cebriye, Mutezile ve Ehl-i Sünnet anlayışının farkları. Sayfa: 206

Altıncısı: Fiillerin yaratılışı ve kulun sorumluluğu. Sayfa: 206

Yedincisi: Kulun iradesi ile İlâhî irade arasındaki ilişki ve kulun sorumluluğu. Sayfa: 206

3. Mebhas: Varlık âleminde kader; Kitab-ı Mübîn ve İmam-ı Mübîn; bedihî kader ve nazarî kader; hürriyet ve kader. Sayfa: 207

4. Mebhas: Sıkıntı ve musibetlerin hayırlı yönleri ve İlâhî rahmetle uyumluluğu. Sayfa: 208

Hatime: Nefsin gururuna karşı Allah’ın birlik ve mutlak egemenliğini dile getiren ve mutluluğu Ona teslim olmakta gösteren Beş Fıkra. Sayfa: 209

Zeyl: Rahmân, Rahîm ve Hakîm isimlerine ulaştıran, Kur’ân’dan alınma “acz, fakr, şefkat ve tefekkür” yolu; bu yolun şartları ve tarikatten farkları. Sayfa: 210

1. Hatve: Nefsi temize çıkarmamak. Sayfa: 211

2. Hatve: Ölüm ve hizmette nefsi düşünmek, zevk ve arzularda unutmak. Sayfa: 211

3. Hatve: Kusuru kendinde görüp, eriştiği iyilikleri, kudret ve zenginliği Allah’tan bilmek. Sayfa: 211

4. Hatve: Benliği unutup, kendi varlığını, Allah’ın tecellîsine bir ayna olarak bilmek. Sayfa: 211

Hatime: “Acz, fakr, şefkat ve tefekkür” yolunun vahdet-i vücut ve vahdet-i şuhuddan farkı; herşeyde Allah’a bir yol bulmanın ve huzur-u daimîyi kazanmanın çaresi. Sayfa: 212

 

Yirmi Yedinci Söz: İçtihad (dinî konularda Kur’ân âyetlerinden ve Peygamberimizin hadislerinden hüküm çıkarmak) ile ilgili olarak tartışılan bazı meseleler. İçtihadın önündeki altı engel. Sayfa: 212

Birincisi: Bu zamanın şartları karşısında yeni içtihadların sakıncaları. Sayfa: 212

İkincisi: İçtihada konu teşkil eden nazariyattan önce, içtihad gerektirmeyen ve kesinlik ifade eden dinin temel konuları üzerinde yoğunlaşmanın gerekliliği. Sayfa: 212

Üçüncüsü: İçtihad yeteneğini geliştiren koşullar açısından, Peygamberimizin zamanı ile günümüz arasında bir karşılaştırma. Sayfa: 212

Dördüncüsü: İçtihadda hakim olması gereken bakış açısı: dünya mı, âhiret mi? Sayfa: 213

Beşincisi: “Arzî” ve “semavî” içtihad nedir? Bu zamanın içtihadını “arzî” yapan üç sebep. Sayfa: 213

Birincisi: Hükümlerde illet ve hikmetin farkı. Sayfa: 213

İkincisi: Bakış açısında âhiret mutluluğu yerine dünya mutluluğunun öncelik kazanmış olması. Sayfa: 213

Üçüncüsü: Zamanımızda bağımlılık derecesine varan bazı kötü alışkanlıkların, dinin bazı kesin yasaklarına yaklaşma tarzını etkilemesi. Sayfa: 213

Altıncısı: Doğruluk ve yalan açısından Peygamberimizin zamanı ile günümüzün karşılaştırması. Sayfa: 214

Hatime: Farklı mezheplerin varoluşundaki nedenler. Hakikat birden fazla olabilir mi? Sayfa: 215

Yirmi Yedinci Sözün Zeyli: Sahabenin (Peygamberimizle beraber bulunan ve bizzat ondan ders alan Müslümanlar) derecesine diğer insanlar niçin yetişemez? Sayfa: 216

Birinci hikmet: Peygamber sohbetinin etkisi. Sayfa: 216

İkinci sebep: Sahabe zamanında doğru ile yalanın birbirinden uzaklığı ve Sahabenin doğruluğu. İslâmın meydana getirdiği inkılâbın Sahabe zamanındaki tazeliği ve etkisi. Sayfa: 217

Üçüncü sebep: Nübüvvet ile velâyet, evliya makamı ile Sahabenin makamı arasındaki fark. Sayfa: 218

Birinci vecih: Sahabe zamanındaki sosyal çevrenin yetenekler üzerindeki etkisi. Sayfa: 218

İkinci vecih: Allah’a yakınlık ve “zahirden hakikate geçme” konusunda Sahabenin yolu ile tasavvuf arasındaki fark. Sayfa: 218

Üçüncü vecih: İslâmın başlangıcındaki hizmetleri yönünden Sahabenin üstünlüğü. Sayfa: 219

Sual: Peygamberimizi görmeden ona inananların imanı, onu görerek inanan Sahabenin imanından üstün olmaz mı? Sayfa: 219

İkinci sual: Dünya hayatının içinde bulunan Sahabe, dünyayı terk eden evliyadan nasıl üstün olabilir? Sayfa: 219

Üçüncü sual: Allah’tan başka herşeyi terk edenler, niçin Sahabeye yetişemiyor? Nefis ve diğer duyguların, insanı Allah’a yaklaştırmadaki rolü ve önemi. Sayfa: 220

Dördüncü sual: Sahabeye üstünlük iddiasının çıkış nedenleri. Sayfa: 220

 

Yirmi Sekizinci Söz: Cennet ile ilgili bazı soruların cevapları. Cennette maddî lezzetler ve nikâh lezzeti var mı? Yetenek ve düzeyleri çok farklı insanlar, Cennette nasıl bir arada bulunarak aynı lezzetlerden yararlanacak? Cennette bir kişiye dünya kadar yer verilecek mi? Sayfa: 221

Cennet Sözüne küçük bir zeyl: Cehennemin varlık sebebi. Sayfa: 224

 

Yirmi Dokuzuncu Söz: Ruhlar, melekler ve ölümden sonra dirilişe dair. Sayfa: 224

Mukaddime: Melekler ve ruhanî varlıkların kulluk görevleri ve çeşitleri hakkında genel açıklamalar. Sayfa: 224

Birinci maksat: Melekler hakkında. Sayfa: 225

Birinci esas: Varlık âleminde hayatın önemi. Madde dışı hayatın varlık âlemindeki yaygınlığı. Sayfa: 225

İkinci esas: Tabiat kanunları ile melekler arasındaki ilişkiler. Sayfa: 227

Üçüncü esas: Kur’ân’ın, Peygamberimizin ve daha önceki peygamberlerin, meleklerin varlığı hakkındaki ittifakı. Sayfa: 228

Dördüncü esas: Varlıkların zikir ve tesbihleriyle ilgili olarak meleklerin görevleri. “Kırk bin başından herbirinin kırk bin ağzında kırk bin tesbihat yapan melek” ile ilgili açıklama. Sayfa: 229

İkinci maksat: Kıyamet ve âhiret hakkında. Sayfa: 230

Mukaddime: Kıyamet ve âhiretin kanıtlanmasıyla ilgili üç soru: Kâinat tahrip edilecek mi? Tahripten sonra yeniden kurulacak mı? Bunları yapacak olanın, kâinatı yıkıp yapmaya gücü yeter mi? Sayfa: 230

Birinci esas: Ruhun ölümsüzlüğü hakkında. Sayfa: 230

Mukaddime: Ruhun ölümsüzlük için yaratılmış olduğuna ve ölülerin ruhlarının yok olmayıp korunduğuna dair deliller. Sayfa: 231

Birinci menba: Ruhun cesetten bağımsızlığı. Sayfa: 231

İkinci menba: Ruhun varlık ve ölümsüzlüğüne dair dış dünyadaki deliller. Sayfa: 231

Üçüncü menba: Bir kanun ve bir hakikat olarak ruhun varlığı ve ölümsüzlüğü. Sayfa: 231

rdüncü menba: Varlıklardaki sürekli değişime rağmen kanunların değişmezliği; tabiat kanunlarından daha güçlü bir kanun olarak ruhun ölümsüzlüğü. Sayfa: 232

İkinci esas: Âhiretteki sonsuz mutluluğun delilleri. Sayfa: 232

Birinci medar: Kâinattaki düzenin sonsuz mutluluğa tanıklığı. Sayfa: 232

İkinci medar: Varlıkların yaratılışında gözlenen hikmet ve faydaların sonsuz mutluluğa tanıklığı. Sayfa: 232

Üçüncü medar: İnsanın yetenek ve duygularının sonsuz mutluluğa tanıklığı. Sayfa: 232

Dördüncü medar: Kâinattaki ölüm ve dirilişlerin kıyamet ve yeniden dirilişe tanıklığı. Sayfa: 233

Beşinci medar: İnsanın yaratılışındaki sonsuz mutluluk isteğinin, sonsuz mutluluğa tanıklığı. Sayfa: 233

Altıncı medar: Varlıklarda eserleri gözlenen rahmetin sonsuz mutluluğa tanıklığı. Sayfa: 233

Yedinci medar: Kâinatta görünen lütuf ve merhamet eserlerinin sonsuz mutluluğa tanıklığı Sayfa: 234

Sekizinci medar: Vicdanın sonsuz mutluluğa tanıklığı. Sayfa: 234

Dokuzuncu medar: Peygamberimizin sonsuz mutluluğa tanıklığı. Sayfa: 234

Onuncu medar: Kur’ân’ın sonsuz mutluluğa tanıklığı ve buna dair âyetlerden örnekler. Sayfa: 234

Üçüncü esas: Kıyamet ve âhireti vaad eden Kâinat Yaratıcısının kudret sıfatıyla ilgili üç özelliğin ve “Sizin yaratılışınız da, diriltilişiniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir” (Lokman Sûresi, 31:28) meâlindeki âyetin açıklaması. Sayfa: 236

Birinci mesele: İlâhî kudretin zatî ve sınırsız oluşu. Sayfa: 236

İkinci mesele: Varlıkların içyüzünde büyük-küçük, az-çok gibi farkların olmayışı nedeniyle kudretin sınırsızlığı. Sayfa: 236

Üçüncü mesele: İlâhî kudret ile ilgili altı kanun: şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam, tecerrüt ve itaat. Sayfa: 237

Dördüncü esas: Kâinatın ölüm ve dirilişinin sebep ve delilleri. Sayfa: 238

Birinci mesele: Varlıklarda hükmeden tekâmül kanununun bir gereği olarak evrenin ölümü ve daha güzel bir şekilde tazelenmesi. Sayfa: 238

İkinci mesele: Semâvî dinlerin ve varlık âlemindeki değişimin, evrenin ölümüne tanıklığı Sayfa: 238

Üçüncü mesele: Âlemin yeniden dirilişi ve bu dünyada karışık halde bulunan iyilik ve kötülüklerin yeni âlemde birbirinden ayrılışı. Sayfa: 239

Dördüncü mesele: Evreni yeniden diriltmeye gücü yeten Yaratıcının, bunu yapacağına dair vaadleri ve bu vaadlerin doğruluğu. Sayfa: 240

 

Otuzuncu Söz: İnsandaki "Ene"nin (benlik) mahiyeti. Tahavvülât-ı zerrat olarak tabîr edilen atomların ve moleküllerin çeşitli maddelerin oluşumundaki görevleri. Sayfa: 241

Birinci Maksad: Ene'nin (benlik) mahiyeti Sayfa: 241

İkinci Maksad: Atomların ve moleküllerin çeşitli maddelerin oluşumundaki görevleri. Sayfa: 247

 

Otuz Birinci Söz: Peygamber Efendimizin Mi'rac mu'cizesinin hakikati, lüzumu ve tahakkuku. Sayfa: 253

Birinci Esas: Mi'racın sırr-ı lüzûmu Sayfa: 254

İkinci Esas: Mi'rac hakikatı. Sayfa: 255

Üçüncü Esas: Mi'racın hikmeti. Sayfa: 260

Dördüncü Esas: Mi'racın faydaları Sayfa: 264

On Dokuzuncu ve Otuz Birinci Sözlerin Zeyli: Şakk-ı Kamer Mu'cizesine dairdir. Sayfa: 266

 

Otuz İkinci Söz: Cenâb-ı Hakkın Vahdâniyetinin ispatı. Vahdet ve Ehâdiyet-i İlâhiyeye dâir gelen şüphe ve îtirazlara cevap. Ehl-î dalâlet ve ehl-i hidayetin dünya hayatına bakış açıları. Sayfa: 268

Birinci Mevkıf: Cenâb-ı Hakkın Vahdâniyetinin ispatı. Sayfa: 268

Birinci Mevkıfın küçük bir zeyli: "Üstlerindeki göğe bakmazlar mı, onu nasıl bina edip süsledik..." (Kad Sûresi, 6.) ayetinin tefsiri. Sayfa: 274

İkinci Mevkıf: Vahdet ve Ehâdiyet-i İlâhiyeye dâir gelen şüphe ve îtirazlara cevap. Sayfa: 275

Birinci Maksat: Tevhidin ispatı Sayfa: 275

İkinci Maksat: Bir tek zat sonsuz sayıdaki işleri nasıl yapa bilir? Sayfa: 277

Hatime ve iki sorunun cevabı Sayfa: 279

Üçüncü Maksat: Ahsenü'l Hâlikîn ve Erhâmü'r-Rahimîn gibi ayetlerin açıklanması ve İlahî kemal hakkındaki bir soruya cevap. Sayfa: 281

Üçüncü Mevkıf: Ehl-î dalâlet ve ehl-i hidayetin dünya hayatına bakış açıları. Sayfa: 286

 

Otuz Üçüncü Söz: Herşeyde Cenâb-ı Hakka açılan bir pencere bulunduğunu otuz üç örnekle açıklar. Sayfa: 299

 

Lemeât: Nazma benzer şekilde kaleme alınmış, Risâle-i Nur Külliyatının çekirdeği hükmünde olan bir risale. Sayfa: 318